Machine vision: Powerful core technology

OPTO TUBUS TV 1,5 DOVETAIL TUBE

TV Tube 1,5x (Dovetail Tube)